Obchodní podmínky GAS-TM s.r.o.


Cena dopravy:

POZOR! Právě dnes => DOPRAVA ZDARMA
(u nákupu nad 2.000,- Kč - tak neváhejte)

Sazby za dopravné (s DPH) včetně termínů expedic Vámi objednaného zboží naleznete v záložce Doprava. Dodací lhůta je pro všechny naše přepravce do 24 hodin od předání zásilky k přepravě.

Doberečné činí 35,- Kč pro přepravu Zásilkovnou i přepravcem TOPTRANS.
Toto neplatí u položek označených "DOPRAVA ZDARMA", nebo při nákupu nad 2.000,- Kč

Platnost internetových cen:

Ceny zboží, uváděné na našem e-shopu jsou platné a poskytujeme garanci na platnost těchto cen při provedení Vaší objednávky. Tzn., že pokud se změní ceny Vámi objednaného zboží po provedení Vaší objednávky, tak Vám Vaše zboží dodáme za původní cenu, která platila v okamžiku Vaší objednávky.

Veškeré ceny za zboží a služby, uváděné na našem e-shopu jsou uvedené včetně DPH - tedy jsou to konečné ceny, které za objednané zboží skutečně zaplatíte.

Ochrana osobních dat:

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je k dispozici zde: GDPR - Informace.

Stornování objednávky:

Storno své objednávky (e-mail s krátkým popisem a číslem stornované objednávky) zašlete prosím na adresu: radka.stehlickova@gas.cz, nebo sdělte telefonicky v pracovní době kamenné prodejny na čísle: 777620784. Obratem Vám Vaše STORNO objednávky potvrdíme e-mailem.

Zasílání obchodních sdělení:

Naše firma GAS-TM s.r.o. nezasílá obchodní sdělení.

Záruční doba:

Záruční doba je poskytována ve lhůtě minimálně 24 měsíců, při dodržení návodu k obsluze vydaného výrobcem/dovozcem danného produktu a pokud není stanoveno jinak (v návodu k obsluze), pak počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím.

Lhůta pro převzetí (daňového dokladu, záručního listu, popř. návodu k obsluze):

Tato lhůta je splněna převzetím výrobku kupujícím. Pakliže některý z uvedených dokladů zákazníkovi chybí, má zákazník právo jej od prodejce zpětně vyžádat.

Servisní místa:

Seznam servisních míst (středisek) je součástí návodů k obsluze (pakliže výrobce, či dovozce takovouto servisní sítí disponuje). Jejich seznam je dále uveden na internetových stránkách jednotlivých výrobců/dovozců a je k dispozici v sídle společnosti GAS-TM s.r.o.

Reklamace:

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací jako v kterékoliv běžné „kamenné“ prodejně v souladu s platným  občanským zákoníkem.
Na zboží, objednané a zakoupené prostřednictvím www.gas.cz, poskytujeme záruku v délce minimálně 24 měsíců od data dodání zboží, není-li uvedeno jinak. Zde naleznete podrobné znění reklamačního řádu. Prosíme o vyplnění návratového/reklamačního listu. (Tento tvoří přílohu obchodních podmínek, které dostáváte na Vámi zadaný e-mail po odeslání objednávky z e-shopu. Pokud nelze reklamační list zobrazit, pak jej obratem znovu rádi zašleme e-mailem, nebo poštou.)

Zboží vracejte na adresu naší kamenné prodejny, uvedenou v kontaktech. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.
Naše společnost se zavazuje ve lhůtě do 14 dní vrátit kupujícímu peníze při odstoupení kupujícího od smlouvy a vrácení zboží.

Po obdržení Vaší reklamace, nebo návratového listu Vás budeme kontaktovat e-mailem s reklamačním protokolem. O způsobu vyřízení Vaší reklamace Vás budeme telefonicky, či e-mailem informovat obratem, ve složitějších případech do 3 dnů.

Pokud je reklamace uznaná, hradíme dopravu zboží k reklamaci.


„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Pro řešení sporů lze také
využít on-line platformu, nacházející se na internetové adrese:

https://ec.europa.eu/customers/odr

Odstoupení od smlouvy v 14-ti dnech - vrácení zboží

Po každém Vašem nákupu, který je realizován prostřednictvím našeho e-shop je možné do 14-ti dnů odstoupit od takto uzavřené smlouvy (v této lhůtě nás informujete o Vašem odstoupení) a následně do 14 dnů od od odstoupení od smlouvy  bez udání důvodu vracíte zakoupené zboží. (pouze občané - fyzické osoby) stejným způsobem, jako při nákupu v kamenné prodejně. Doporučujeme vyplnit návratový list. Vyplněný a podepsaný návratový list zašlete poštou, nebo mailem (radka.stehlickova@gas.cz) zpět na naši firmu. V případě, že máte zboží již zaplaceno, vrátíme Vám zpět peníze na Váš účet (uvedený event. v návratovém listu). Na vrácení zboží poskytujeme lhůtu 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy (ve 14-tidenní lhůtě.)

V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné (ve směru dopravy zboží od prodejce k zákazníkovi) a to pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že zvolil dražší způsob dopravy).

Naše firma GAS-TM s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zákazník vrácené zboží předá, nebo prokáže, že zboží odeslat zpět na naši firmu.

Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Naše společnost se zavazuje ve lhůtě do 14 dní vrátit kupujícímu peníze při "odstoupení od smlouvy" a po vrácení zboží.

Náklady spojené s navrácením zboží nese zákazník.


Rozpor s kupní smlouvou:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Omezení při dodání zboží:

Při dodávce zboží neuplatňuje náš obchod žádná omezení (myšleno limitem objemu a množství dodávaného zboží na osobu).

 

Částečné dodání objednávky:

Pokud Vaši objednávku nejsme schopni z jakéhokoliv důvodu dodat kompletní, nebo nedodat vůbec, budeme Vás ihned kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle, abychom mohli dohodnout náhradní řešení.

 

Náklady na prostředky pro komunikaci na dálku (telefon, připojení):

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednání zboží - uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednáním zboží - uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Pro obchodní firmy; montážní firmy a kuchyňská studia:

Jste obchodní nebo montážní firma, či kuchyňské studio? Zaujali Vás naše ceny? Chcete nakupovat za výhodnější obchodní podmínky na našem e-shopu? Neváhejte a požádejte nás e-mailem (daniel.coufal@gas.cz), nebo telefonicky (+420 777 620 783) o registraci.

Pošleme Vám zpět přihlašovací údaje pro vstup do našeho e-shopu, kde naleznete své speciální ceny. Objednání zboží bude pro Vás ještě snažší. Navíc se hned dozvíte i své aktuální nákupní ceny. Proto neváhejte a požádejte nás o registraci.

Ke stažení